ความภาคภูมิใจ เกียรติประวัติดีเด่น ผลงานเด่นด้านวิชาการ ผลงานเด่นด้านกีฬา ผลงานเด่นด้านดนตรีไทย ผลงานเด่นด้านดนตรีสากล
ผลงานเด่นอาคารสถานที่ โครงการ MEP อัลบั้มรูป      


สู่ราชวินิตบางแก้ว...ก้าวแรกแห่งการริเริ่ม
2546 ปีแห่งการพัฒนา

ปี 2546

๐ โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรมสามัญศึกษา
๐ โรงเรียนแกนนำวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๐ ชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 23
-  ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม
-  ประเภทวงเครื่องสายผสม

๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬาเขตการศึกษา 1
๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทยเขตการศึกษา1
๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ


 

ปี 2547

๐ โรงเรียนต้นแบบ / นำร่อง E-Learning  ของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เข้าร่วมโครงการ Dreams and Teams
๐ นายรักพงษ์  กิตตินราดร  ม.6/12
-  รางวัลเหรียญทอง  คะแนนรวมสูงสุดและรางวัลคะแนนสูงสุด
-  ภาคสังเกตการณ์  ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 1
-  รางวัลเหรียญทอง  ฟิสิกส์โอลิมปิก  ณ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ายที่ 1
-  รางวัลเหรียญเงิน  ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ณ ประเทศยูเครน

๐ ชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 24
-  ประเภทเครื่องสายผสมระนาดเอก
-  ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม
-  ประเภทวงอังกะลุงปี 2548

๐ โรงเรียนแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของ สสวท.
๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Physic cyber Labในพระราชดำริของสมเด็จ
ิพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง
๐ โรงเรียนได้อันดับที่ 37  ใน  100  โรงเรียนของประเทศจากการสำรวจของ www.dekdee.com  ในการพิจารณาผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอลซิโก้ สปอร์เซอร์คัพ  จังหวัดขอนแก่น
๐ รองชนะเลิศ  ฟุตบอลยูสคัพ  จังหวัดชลบุรี
๐ รองชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
๐ รองชนะเลิศ  ฟุตบอล  THAILAND  PRIME  MINISTER CUP ระดับประเทศ
๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬาเขตการศึกษา 1
๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬาชิงแชมป์  7 สีชิงแชมป์โมชิคัพ
๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  มวก.คัพ  ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๐ รองชนะเลิศ  ฟุตบอล  กีฬานักเรียนสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  กีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  กรุงเทพมหานคร ลีก (เขตบางนา)

๐ ชนะเลิศ  บาสเกตบอล  กีฬาเขตการศึกษา 1
๐ ชนะเลิศ  บาสเกตบอล  กีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
รุ่นอายุ  15  และ  18  ปี

๐ โบว์ลิ่ง  นักกีฬาทีมชาติ
๐ ชนะเลิศ  โบว์ลิ่งเยาวชนชิงแชมป์โลก
๐ ชนะเลิศ  โบว์ลิ่งประเทศไทย

๐ ชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26
- วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่
- วงอังกะลุง

๐ ชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทย  ประจำปีการศึกษา 2548จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
- วงเครื่องสายผสม  ระดับ ม.ต้น
- วงเครื่องปี่พาทย์ไม้นวม  ระดับ ม.ปลาย

๐ รองชนะเลิศ  การประกวดวงโยธวาทิต  ในงาน  Rangsit  Chamber  Music 
Competition  ครั้งที่ 1  จัดโดย  มหาวิทยาลัยรังสิต
๐ รองชนะเลิศ  การประกวดวงโยธวาทิตประเภทเครื่องลมปี 2549

๐ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

๐ เหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๐ โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับดีมาก17 มาตรฐาน  ระดับดี1
มาตรฐาน

๐ โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอนระดับดีเยี่ยม ในงาน“นำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาโครงการหนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม ปี 2549”


๐ โรงเรียนได้รับการยกย่องจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีวิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนำ ICT 
มาใช้ในการเรียนการสอน

๐ ชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 27
-  วงปี่พาทย์ไม้นวม
-  วงเครื่องสายผสม
๐ นักดนตรีไทยดีเด่น  การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 27  ประเภทเครื่องดนตรีดีเด่น

๐ ชนะเลิศ  วงดุริยางค์เครื่องลมวงเล็ก  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
๐ ชนะเลิศ วงดุริยางค์เครื่องลมวงใหญ่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
๐ รองชนะเลิศ  การประกวดดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ(Asian  Symphonic  Band Competition)  จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

๐ รองชนะเลิศ  ฟุตบอล  การแข่งขันกีฬาประเทศไทย  “เมืองคนดีเกมส์”
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รุ่นอายุ  17  ปี
๐ รองชนะเลิศ  ฟุตบอล  ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี  (Prime  Minister  Champion  Cup)
รุ่นอายุ 18 ปี
๐ รองชนะเลิศอันดับ 1  ฟุตบอลคัดเลือกระดับเขตการศึกษา  ภาคตะวันออก 
รุ่นอายุ  18  ปี
๐ รองชนะเลิศอันดับ 1  ฟุตบอลการแข่งขัน ม.ว.ก.ธุรกิจบัณฑิตคัพ รุ่นอายุ  18  ปี
๐ ชนะเลิศ  ฟุตบอล  7  คน  ราชกรีฑาสโมสร  ครั้งที่ 30  ในนามทีมการบินไทย
ประเภทดิวิชั่น 1
๐ รางวัลอันดับ 3  ฟุตบอล  7  คน  ชิงแชมป์  7  สี
๐ ชนะเลิศ ฟุตซอล การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ  ปทุมคงคา  เนชั่นแมนคัพ  ครั้งที่ 13
๐ ชนะเลิศ ฟุตซอลการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  รุ่นอายุ  17  ปี
๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  การแข่งขันสำนักงานกีฬาและนันทนาการ  รุ่นอายุ  16  ปี
๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  การแข่งขันสำนักงานกีฬาและนันทนาการ
รุ่นอายุ  18  ปี

๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  การแข่งขันชิงถ้วยสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  รุ่นอายุ  16  ปี
๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  การแข่งขันชิงถ้วยสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  รุ่นอายุ  18  ปี
๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 
รุ่นอายุ  18  ปี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๐ ชนะเลิศ  ฟุตซอล  การแข่งขันไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ  ภาคตะวันออก 
จังหวัดปราจีนบุรี

๐ เหรียญทองแดง  การแข่งขันโบว์ลิ่ง  เอเชี่ยนเกมส์

๐ ชนะเลิศ  ว่ายน้ำ  การแข่งขันนักเรียนชิงแชมเปี้ยนชิป  ครั้งที่9
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นรานิวาสราชนครินทร์


ปี 2550

๐ โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2549
๐ สถานศึกษานำร่่องและให้การสนับสนุนการฝึกยุวชนทหารส่วนกลางที่ 1
โดยหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
๐ รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น โดยหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง